بایگانی برچسب ها: باکتریها

دانلود پروژه باکتریها

دانلود پروژه باکتریها

پروژه باکتریها فهرست مطالب ۱-چکیده ۲-مقدمه ۱-۲- کلیاتی درباره آنتروباکتریاسه ها ۱-۱-۲- تقسیم بندی ۲-۲-۱ اختصاصات عمومی انتروباکتریاسهها ۱-۲-۲ جداسازی انتروباکتریاسه ها جداسازی انتروباکتریاسه ها جداسازی از مدفوع جداسازی از خون جداسازی از ادرارا کشتهای جداکننده اولیه ۳-۲ – تشخیص آنتروباکتریاسه ها محیط                     KCN محیطهای دی کربوکسی لاز آزمایش متیل رد آزمایش ایمویک ۴-۲- ساختمان آنتی ژنیک و پیچیدگی آنتی ژنیک ۱-۴-۲- آنتی ژنهای K ۲-۴-۲-آنتی ژنها...

ادامه مطلب

دانلود مقاله باکتریها

دانلود مقاله باکتریها

باکتریها فهرست مطالب نگاه کلی رشد و تکثیر باکتریها فیزیولوژی باکتریها رده بندی باکتریها گروههای عمده باکتریها انتقال ژن در باکتریها اثرات محیط بر باکتریها انواع باکتری خاک معایب و مزایای باکتریها منابع نگاه کلی باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی آنها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به گروه پروکاریوتها تعلق دارند. مقدمه در عمل باکتریهایی که دارای خواص یکسانی باشند بندرت ...

ادامه مطلب