بایگانی برچسب ها: بتن

دانلود مقاله بتن

دانلود مقاله بتن

بتن فهرست مطالب فصل اول: تئوریها ۱-۱بتن ۲-۱ بتن مسلح ۱-۳-۱ سیمان ۲-۳-۱ آب مصرفی در  بتن ۳-۳-۱ مصالح سنگی برای بتن ۴-۱نگهداری ۵-۱ کارایی بتن ۶-۱ خواص بتن تازه فصل دوم: گزارش رویت ها وتجربیات عملی کارگاهی ۱-۲ کلیات ۱-۱-۲ کادر نیروی انسانی ۲-۱-۲ ماشین آلات و تجهیزات ۳-۱-۲ وضعیت بهداشتی و ایمنی و استقرار ۲-۲ شرح عملیات در دوره کار آموزی ۱-۲-۲ قالبندی ۲-۲-۲ آرماتور بندی ۳-۲-۲ بتن ریزی ۴-۲-۲ بلوکاژ ۶-۲-۲ آجر چینی ۷-۲-۲ چاه ارت ۸-۲-۲ درناژ فصل ا...

ادامه مطلب