بایگانی برچسب ها: بخش بندي اسكوربات

دانلود پروژه مولکول واکسیژن ریشه واکنش‌های آن

دانلود پروژه مولکول واکسیژن ریشه واکنش‌های آن

مولکول واکسیژن ریشه واکنش‌های آن فهرست مطالب مولکول و اکسیژن ریشه واکنش‌های آن: ۱ منابع بیولوژیکی اکسیژن واکنش‌دار: ۶ تشکیل اکسیژن واکنش‌دار در کلروپلاست گیاهان: ۷ تولید اکسیژن واکنش دار در دیگر بخش‌های سلولی: ۱۰ دفاع بر علیه اکسیداتیو حاصل از استرس ۱۱ آنزیم سوپر اکسید دسیموتاز (SOD) : 13 اسکوربات پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز و مونودی‌هیدوکسی اسکوربات ردوکتاز: ۱۴ کاتالاز ۱۶ پروتئین و آنزیم‌های اضافی: ۱۸ آنتی اکسیدانهای غیر آنزیمی...

ادامه مطلب