بایگانی برچسب ها: برآورد شدت فرسايش و رسوب آبي

دانلود مطالعات فرسایش رسوب حوزه دولاب ابراهیم آباد

دانلود مطالعات فرسایش رسوب حوزه دولاب ابراهیم آباد

مطالعات فرسایش رسوب حوزه دولاب ابراهیم آباد فهرست مطالب فصل اول: كليات 3 1-1- مقدمه 3 1-2- هدف مطالعه 4 1-3- موقعیت و خصوصیات منطقه 5 1-3-1- فیزیوگرافی منطقه 8 1-3-2- شبکه هیدروگرافی 8 1-3-3- هواشناسی و اقلیم منطقه: 9 1-3-4-زمین شناسی و ژئو مرفولوژی 12 1-3-5 – پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه 15 فصل دوم: فرسایش آبی 17 2-1 – مقدمه 17 2-2 – اشکال فرسایش 18 2-3 – تخریب 18 2-3-1- هوازدگی  Weathering 19 2-3-1-1- هوازدگی مکانيکی يا فيزيکی Phy...

ادامه مطلب