بایگانی برچسب ها: برآورد شدت فرسايش و رسوب آبي

دانلود مطالعات فرسایش رسوب حوزه دولاب ابراهیم آباد

دانلود مطالعات فرسایش رسوب حوزه دولاب ابراهیم آباد

مطالعات فرسایش رسوب حوزه دولاب ابراهیم آباد فهرست مطالب فصل اول: کلیات ۳ ۱-۱- مقدمه ۳ ۱-۲- هدف مطالعه ۴ ۱-۳- موقعیت و خصوصیات منطقه ۵ ۱-۳-۱- فیزیوگرافی منطقه ۸ ۱-۳-۲- شبکه هیدروگرافی ۸ ۱-۳-۳- هواشناسی و اقلیم منطقه: ۹ ۱-۳-۴-زمین شناسی و ژئو مرفولوژی ۱۲ ۱-۳-۵ – پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه ۱۵ فصل دوم: فرسایش آبی ۱۷ ۲-۱ – مقدمه ۱۷ ۲-۲ – اشکال فرسایش ۱۸ ۲-۳ – تخریب ۱۸ ۲-۳-۱- هوازدگی  Weathering 19 ۲-۳-۱-۱- هوازدگی مکانیکی یا فیزیکی Physical ...

ادامه مطلب