بایگانی برچسب ها: بررسي ساختار اجتماعي مناطق حاشيه نشين دزفول

بررسی ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین دزفول

بررسی ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین دزفول

بررسی ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین دزفول فهرست مطالب چکیده فصل اول مقدمه بیان مسئله اهمیت وضرورت تحقیق اهداف تحقیق سوال پژوهشی تعریف مغاهیم واصطلاحات فصل دوم چارچوب نظری ودیدگاهها پیشینه تحقیق تعاریف ومفاهیم فصل سوم روش تحقیق ابزار تحقیق جامعه ونمونه آماری حجم نمونه شیوه نمونه گیری روش تجزیه وتحلیل فصل چهارم تجزیه وتحلیل دادها فصل پنجم ارائه یافته های تحقیق پیشنهادات منابع ومواخذ.. چکیده: این بررسی به مطالعه و ارزیابی تطبیقی شاخصهای توسعه انسانی...

ادامه مطلب