بایگانی برچسب ها: بررسي علل رشوه از منظر اجتماعي

پروژه ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

پروژه ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه چکيده :  رشاء و ارتشاء از جمله جرايمي هستند که به آنها بسيار پرداخته شده لکن هيچگاه تعريف دقيقي از آنها ارائه نشده است؛ از اين رو بنده در اين مقاله از منظر فقهي و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمين و چه معاصرين به اين مسئله پرداختم و از سوي ديگر از ديد قوانين و حقوق داخلي اين قضيه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بيان اين مسئله و مصاديق آن در حقوق خارجي پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق م...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

دانلود پروژه ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

دانلود پروژه ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه فهرست مطالب چکيده مقدمه واژگان کليدي تعريف و تاريخچه كتب لغت ترمينولوژي حقوق بررسي علل رشوه از منظر فقهي ، حقوقي تعريف کلي عنصر مادي عنصر مادي جرم رشاء عنصر معنوي عنصر قانوني نتيجه گيري: رايش عنصر مادي عنصر معنوي عنصر قانوني ارتشاء عنصر مادي عنصر رواني عنصر قانوني جرايم عليه عدالت رشاء و ارتشاء کتاب اجماع (نظرات فقها) فقهای متقدم فقهاي متاخر عقل اقسام رشوه نظر شيخ انصاري: تفاوت رشوه با جع...

ادامه مطلب