بایگانی برچسب ها: بررسي مباني فقهي و حقوقي امور ورزشي

دانلود پروژه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

دانلود پروژه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی فهرست مطالب مقدمه طرح تحقیق ۱ بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران فصل اوّل حقوق ورزشی ۱۲ گفتار اول منابع حقوق ورزشی ۱۳ مبحث اول قانون ۱۳ بند اول قانون اساسی ۱۴ مبحث دوم قوانین عادی ۱۵ مبحث سوم عرف ورزشی ۱۵ مبحث چهارم آیین نامه ها ۱۵ فصل دوم حقوق ورزشی کیفری ۱۶ گفتار نخست مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ۱۶ مبحث اوّل مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص ۱۸ مبحث دوم مسئولیت داوران ۱۹ ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

دانلود پروژه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

دانلود پروژه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی فهرست مطالب مقدمه طرح تحقیق ۱ بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران فصل اوّل حقوق ورزشی ۱۲ گفتار اول منابع حقوق ورزشی ۱۳ مبحث اول قانون ۱۳ بند اول قانون اساسی ۱۴ مبحث دوم قوانین عادی ۱۵ مبحث سوم عرف ورزشی ۱۵ مبحث چهارم آیین نامه ها ۱۵ فصل دوم حقوق ورزشی کیفری ۱۶ گفتار نخست مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ۱۶ مبحث اوّل مسؤولیت مدیران ورزشی...

ادامه مطلب