بایگانی برچسب ها: بررسي چگونگي استفاده از نظريه آشوب در رمز نگاري

پروژه بررسی چگونگی استفاده از نظریه آشوب در رمز نگاری

پروژه بررسی چگونگی استفاده از نظریه آشوب در رمز نگاری

بررسی چگونگی استفاده از نظریه آشوب در رمز نگاری چکیده هدف از این مقاله  بررسی چگونگی استفاده از نظریه آشوب در رمز نگاری میباشد. که در ابتدا ، مقدمه ای کوتاه و جالب برای آَشنایی با چگونگی پیدایش نظریه آشوب ارائه شده است. فصل اول به بررسی بیشتر نظریه آَشوب میپردازد. در فصل بعدی رمز نگاری با چرخش آشوبی مورد بررسی قرار گرفته است و سپس چگونگی رمز نگاری تصاویر ارائه شده است .در ادامه به کنترل و سنکرون سازی آَشوب در سیستمهای با بعد بالا و...

ادامه مطلب