بایگانی برچسب ها: بررسي چگونگي استفاده از نظريه آشوب در رمز نگاري

پروژه بررسي چگونگي استفاده از نظريه آشوب در رمز نگاري

پروژه بررسي چگونگي استفاده از نظريه آشوب در رمز نگاري

بررسي چگونگي استفاده از نظريه آشوب در رمز نگاري چكيده هدف از اين مقاله  بررسي چگونگي استفاده از نظريه آشوب در رمز نگاري ميباشد. كه در ابتدا ، مقدمه اي كوتاه و جالب براي آَشنايي با چگونگي پيدايش نظريه آشوب ارائه شده است. فصل اول به بررسي بيشتر نظريه آَشوب ميپردازد. در فصل بعدي رمز نگاري با چرخش آشوبي مورد بررسي قرار گرفته است و سپس چگونگي رمز نگاري تصاوير ارائه شده است .در ادامه به كنترل و سنكرون سازي آَشوب در سيستمهاي با بعد بالا و...

ادامه مطلب