بایگانی برچسب ها: بررسي کودکان استثنايي

دانلود پروژه بررسي کودکان استثنايي

دانلود پروژه بررسي کودکان استثنايي

بررسي کودکان استثنايي (کم توان ذهني) فهرست مطالب چكيده 4 مقدمه 5 اهميت و ضرورت پژوهش 7 پيشينه و تاريخچه ي تحقيق در ايران8 تاريخچه کودکان استثنايي10 تعريف کودکان استثنايي 11 گروه بندي دانش آموزان استثنايي12 جدول براورد شيوع دانش آموزان استثنايي 13 تاريخچه ي کودکان کم توان ذهني 14 رويدادهاي مهم در رابطه با عقب ماندهاي ذهني 15 انجمن حمايت از کودکان عقب مانده (AHRC) انجمن کودکان و خانواده (ACF) ديدگاه تردگلد18 ديدگاه کانر 18 تعريف بر اساس نمره ي آزمون...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي کودکان استثنايي

دانلود پروژه بررسي کودکان استثنايي

بررسي کودکان استثنايي (کم توان ذهني) فهرست مطالب چكيده 4 مقدمه 5 اهميت و ضرورت پژوهش 7 پيشينه و تاريخچه ي تحقيق در ايران8 تاريخچه کودکان استثنايي10 تعريف کودکان استثنايي 11 گروه بندي دانش آموزان استثنايي12 جدول براورد شيوع دانش آموزان استثنايي 13 تاريخچه ي کودکان کم توان ذهني 14 رويدادهاي مهم در رابطه با عقب ماندهاي ذهني 15 انجمن حمايت از کودکان عقب مانده (AHRC16 انجمن کودکان و خانواده (ACF17 ديدگاه تردگلد18 ديدگاه کانر 18 تعريف بر اساس نمره ي آزم...

ادامه مطلب