بایگانی برچسب ها: بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان

دانلود پروژه بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان

دانلود پروژه بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان

دانلود پروژه بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان فهرست فصل اول ۱ مقدمه ۲ ۱-۱- بیان مساله ۳ ۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق ۸ ۱-۳- اهداف تحقیق ۱۲ ۱-۴- فرضیه های پژوهش ۱۳ ۱-۵- متغیرهای پژوهش ۱۳ تعریف اصطلاحات ۱۴ ۱-۶- تعاریف نظری‌و عملیاتی متغیرها ۱۴ ۱-۶-۱- مهارتهای مدیریت بر استرس ۱۴ تعریف عملیاتی ۱۵ ۱-۶-۲- سبک کنارآیی اجتنابی ۱۶ تعریف عملیاتی ۱۶ ۱-۶-۳- سبک اسناد منفی ۱۷ تعریف عملیاتی ۱۷ ۱-۶-۴- سلامت روان...

ادامه مطلب