بایگانی برچسب ها: بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس

دانلود پروژه بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان

دانلود پروژه بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان

دانلود پروژه بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان فهرست فصل اول 1 مقدمه 2 1-1- بيان مساله 3 1-2- ضرورت و اهميت تحقيق 8 1-3- اهداف تحقيق 12 1-4- فرضيه هاي پژوهش 13 1-5- متغيرهاي پژوهش 13 تعريف اصطلاحات 14 1-6- تعاريف نظري‌و عملياتي متغيرها 14 1-6-1- مهارتهاي مديريت بر استرس 14 تعريف عملياتي 15 1-6-2- سبك كنارآيي اجتنابي 16 تعريف عملياتي 16 1-6-3- سبك اسناد منفي 17 تعريف عملياتي 17 1-6-4- سلامت رواني 1...

ادامه مطلب