بایگانی برچسب ها: بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر.pdf

دانلود پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

دانلود پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر پیشگفتار یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد. ولی در صورت تعیین م...

ادامه مطلب