بایگانی برچسب ها: بررسی اقاله در قراردادها.doc

کارتحقیقی بررسی اقاله در قراردادها

کارتحقیقی بررسی اقاله در قراردادها

کارتحقیقی بررسی اقاله در قراردادها کارتحقیقی بررسی اقاله در قراردادها نگارنده ابتدا عقود معیّن و نامعیّن را تعریف کرده و به ماده ۱۰ قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده ۲۸۳ قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقال...

ادامه مطلب