بایگانی برچسب ها: بررسی تطبیقی نظام قانونگذاری در هند و ایران

مقاله رایگان بررسی تطبیقی نظام قانونگذاری در هند و ایران

مقاله رایگان بررسی تطبیقی نظام قانونگذاری در هند و ایران

بررسی تطبیقی نظام قانونگذاری در هند و ایران چکیده در این مقاله در صدد مقایسه ای میان نظام پارلمانی و قانونگذاری در دو کشور هند و ایران هستیم. در واقع از دل همین مطالعات تطبیقی است که میتوان برای برخی مسائل و مشکلات و بن بستهای حقوقی راه حلی یافت، چراکه مطالعه تطبیقی سبب بهره مندی پژوهشگران از تجارب و آزمون و خطای ملل مختلف میشود که میتوان بدون ضرر تجربه شخصی آنها از نتایج آن تجارب یهره مند شد.یکی از با تجربه ترین و قدیمی ترین نطامهای حقوق...

ادامه مطلب