بایگانی برچسب ها: بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی

دانلود روش تحقیق بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی

دانلود روش تحقیق بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی

دانلود روش تحقیق بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی فهرست مطالب مقدمه فصل اول بیان مسئله فرضیه تحقیق تعاریف عملیاتی فصل دوم: پیشینه تحقیق سابقه پژوهش نظریه هایدر جونز ودیویس هارولد کلی شیور سه بعدی واینر خطاها و سوگیری اسناد سوگیری مربوط به جنس اسنادها درمورد خود عاملان در برابرناظران سبکهای انتسابی نتسابهای درماندگی انسان اسناد مربوط به بازده اسناد بعد از موفقیت وشکست اسنادها ورفتار تعریف استثنایی گروهبندی دانش آموزان استثنایی تاری...

ادامه مطلب