بایگانی برچسب ها: بررسی دیات

دانلود کارتحقیقی دیه

دانلود کارتحقیقی دیه

کارتحقیقی دیه فهرست مطالب ۱-۱مقدمه ۱-۲ تاریخچه دیه ۱-۳ پیدایش دیه اختیاری ۱-۴ فلسفه دیه ۱-۵ تعاریف دیه ۱-۶ اسباب و جوب دیه ۱-۷ دیه غرامت است یا کیفر ۱-۸ تفاوت دیه با مجازات مالی ۱-۹ تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت ۱-۱۰ موارد قانونی پرداخت دیه ۱-۱۱ مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت ۱-۱۲ بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله ۱-۱۳ عاقله و مسئولیت پرداخت دیه ۱-۱۴ انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد ۱-۱۵ علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اس...

ادامه مطلب