بایگانی برچسب ها: بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها

دانلود پروژه بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها

دانلود پروژه بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها

بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها فهرست مطالب * پيشگفتار * فصل (( 1 )) – « ميدان روشنايي يک چراغ » * 1-1 ) سيستم مختصات * 1-2)سيستمهاي مختصات كاربردي * 1-3 )تبديل سيستمهاي مختصات * 1-4)زاويه فضايي * 1-5 )شار روشنايي، شدت روشنايي و روشنايي * 1-6 )دياگرام توزيعشدت روشنايي * 1-7 ) محاسبه شار روشنايي * فصل (( 2 )) «جدول شدت روشنايي و ابزارهاي كامپيوتري مربوطه» * 2-1 ) مقدمه * 2 – 2 ) طرح بندي جدول I * 2-3 ) درون يابي در جدول I * 2-4 ) ...

ادامه مطلب