بایگانی برچسب ها: بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها

دانلود پروژه بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها

دانلود پروژه بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها

بررسی روشنایی زیرگذرها و تونل ها فهرست مطالب * پیشگفتار * فصل (( ۱ )) – « میدان روشنایی یک چراغ » * ۱-۱ ) سیستم مختصات * ۱-۲)سیستمهای مختصات کاربردی * ۱-۳ )تبدیل سیستمهای مختصات * ۱-۴)زاویه فضایی * ۱-۵ )شار روشنایی، شدت روشنایی و روشنایی * ۱-۶ )دیاگرام توزیعشدت روشنایی * ۱-۷ ) محاسبه شار روشنایی * فصل (( ۲ )) «جدول شدت روشنایی و ابزارهای کامپیوتری مربوطه» * ۲-۱ ) مقدمه * ۲ – ۲ ) طرح بندی جدول I * ۲-۳ ) درون یابی در جدول I * ۲-...

ادامه مطلب