بایگانی برچسب ها: بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله

بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی

بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی

بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان ۱۸-۳۰ ساله فهرست مطالب : فصل اول : مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت فصل دوم : پیشینه داخلی و خارجی مصاحبه کارشناس/ مصاحبه اکتشافی مقاله فصل سوم : تحلیل نظری مدل نظری فصل چهارم : روش شناسی تحلیل روش تحقیق جامعه آماری شیوه انتخاب واحد نمونه روش گردآوری فصل پنجم : فرضیات تعریف عملیاتی فصل ششم- ضمائم : پرسشنامه مصاحبه منابع….. مقدمه انسان امروز دز جامعه ای زندگی می کند که نیازمند برقراری ...

ادامه مطلب