بایگانی برچسب ها: بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار

دانلود مقاله رایگان بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار

دانلود مقاله رایگان بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار

بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار{ اموال غیر منقول}   و تطبیق آن با سایر نظامهای حقوقی نبی اله نعمتی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی چکیده: ارث در تاریخ  ملل  متاثر از عادات و عرف های صحیح وفاسد بوده است .در مبانی اسلامی موضوع ارث از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در همین راستا چندین آیه ا زکتاب مقدس و هدایتگر قرآن کریم  و صدها حکم و قاعده فقهی به آن اختصاص یافته است.بدون تردید ارث از پیچیده ترین موضوعاتی است که در کتب فقهی  وحقوقی تحت عن...

ادامه مطلب