بایگانی برچسب ها: بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی

دانلود پروژه بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی

دانلود پروژه بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی

بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی فهرست مطالب نهادهای اجتماعی عشایر ۳ ترکیبات خانواده ۷ تقسیم کار ۲۵ تصمیم گیری در خانوار ۳۱ مأخذ : ۴۱ واحدهای اجتماعی فوق خانوار ۴۱ اردو ۴۳ گروههای خویشاوند هم تبار ۴۷ تیره ۴۸ طایفه ۴۹ ایل ۵۰ خانواده و ازدواج در جامعه عشایر کوچنده ایران ۵۳ ازدواج در جامعه عشایری ایران ۵۵ ۸- اهیمت دین ۶۳ الف – نظریه تقدیس طبیعت و مظاهر طبیعی ۶۴ ۲- تعریف دین: ۷۵ ۳٫ کارکردهای دین ۸۴ کارکردهای اجتماعی دین ۸۴ ۳- اشتغال به ت...

ادامه مطلب