بایگانی برچسب ها: بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب فهرست مطالب پیشگفتار ۱ فصل اول:کلیات تحقیق ۳ ۱-۱ مقدمه ۴ ۱-۲٫ بیان مسئله ۴ ۱-۳٫ضروریت و اهمیت تحقیق ۶ ۱-۴٫اهداف تحقیق ۷ ۱-۵٫فرضیه های تحقیق ۷ ۱-۶٫متغیرهای تحقیق ۸ ۱-۷٫روش تحقیق ۸ ۱-۸٫ابزار گردآوری داده های تحقیق ۹ ۱-۹٫جامعه آماری و نمونه گیری ۹ ۱-۱۰٫روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹ ۱-۱۱٫قلمرو تحقیق ۱۰ ۱-۱۲٫تعاریف عملیاتی ۱۰ ۱-۱۳٫محدودیتهای تحقیق ۱۴ ۱...

ادامه مطلب