بایگانی برچسب ها: بررسی مفهوم عدالت

دانلود پروژه عدالت

دانلود پروژه عدالت

عدالت فهرست مطالب پیشگفتار مفهوم عدالتقلمروجایگاه عدالت در نظام تشریعشیوه‏هاى پشتیبانى از عدالتعوامل بازدارنده عدالتپاسخ‏گویى از شبهاتتفاوت مجازاتهاى زن و مردارث زنحق طلاق شوهرولایت پدر و جد بر دخترحق تعدد ازدواج مرداختلاف دستمزدهاتحریم ربامبارزه با تبعیضات اجتماعىراههاى گریز از ربا تعبدی بودن احکام نگاه فقها و انتظار آنان از فقه یکسان نیست. برخى به فقه از زاویه فردى نگریسته و تنها رسالت آن را در تشخیص وظایف شرعى افراد مکلّف در حوزه زندگى...

ادامه مطلب