بایگانی برچسب ها: بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن

دانلود مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن

دانلود مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن

دانلود مقاله بررسی نامتعادلی بار در شبکه توزیع و روشهای کاهش آن فهرست مطالب فصل اول : اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه توزیع ۱-۱-اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه فشار ضعیف ۱-۱-۱-تبعات نامتعادلی بار ۱-۱-۲-شبکه فشار ضعیف ۱-۱-۲-۱- عدم تساوی بار فازها ۱-۱-۳- اضافه تلفات ناشی از جریان دار شدن سیم نول ۱-۱-۴-رسم نمودار چگونگی‌رابطه‌بین افزایش عبور جریان از سیم نول و میزان تلفات در شبکه (بار کاملاً اکتیو) ۱-۱-۵-شرایط لازم برای تعادل ...

ادامه مطلب