بایگانی برچسب ها: بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد فهرست مطالب چکیده۱ مقدمه۳ الف)بیان موضوع و تشریح آن۵ ب) اهمیت و ضرورت تحقیق۶ ج) پیشینه تحقیق (در جهان و ایران) ۷ د) سؤالات تحقیق۸ فرضیات تحقیق۹ هـ) روش تحقیق۹ مبانی تئوریک۱۰ الف) خلاصه ای از شرایط جغرافیایی۲۲ ویژگی های انسانی- اقتصادی۲۲ مختصات آب و هوایی۲۳ آزمون فرضیات۲۶ راهبردها و پیشنهادات۲۹ راهبردهای اجتماعی۲۹ راهبردهای اقتصادی۳۰ راهبردهای مدیریتی۳۱ نتیجه گیری۳۲ من...

ادامه مطلب