بایگانی برچسب ها: بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد فهرست مطالب چکیده1 مقدمه3 الف)بیان موضوع و تشریح آن5 ب) اهمیت و ضرورت تحقیق6 ج) پیشینه تحقیق (در جهان و ایران) 7 د) سؤالات تحقیق8 فرضیات تحقیق9 هـ) روش تحقیق9 مبانی تئوریک10 الف) خلاصه ای از شرایط جغرافیایی22 ویژگی های انسانی- اقتصادی22 مختصات آب و هوایی23 آزمون فرضیات26 راهبردها و پیشنهادات29 راهبردهای اجتماعی29 راهبردهای اقتصادی30 راهبردهای مدیریتی31 نتیجه گیری32 منا...

ادامه مطلب