بایگانی برچسب ها: بررسی و مقایسه حضانت و ولایت

دانلود کارتحقیقی بررسی و مقایسه حضانت و ولایت

دانلود کارتحقیقی بررسی و مقایسه حضانت و ولایت

بررسی و مقایسه حضانت و ولایت فهرست مطالب چکیده مقدمه بررسی و مقایسه حضانت و ولایت گفتار اول :حضانت در لغت و اصطلاح فصل اول مبحث دوم :معنای ولایت ابوینیدر حقوق فرانسه مبحث سوم : ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او مبحث اول : معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه مبحث چهارم : تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت مبحث پنجم : حضانت حق است یا تکلیف والدین؟  مبحث ششم : حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت ...

ادامه مطلب