بایگانی برچسب ها: بررسی کمی و کیفی مطالعه تصفیه پذیری

دانلود بررسی کمی و کیفی مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن لجن اسیدی

دانلود بررسی کمی و کیفی مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن لجن اسیدی

دانلود بررسی کمی و کیفی مطالعه تصفیه پذیری و ارائه روش مناسب جهت دفن لجن اسیدی حاصل از فرآوری بازیافت روغن  فهرست مطالب 1-  مقدمه1 2-  خصوصیات روغن های زائد روش های دفع آنها در جهان 4 3-  روش های تصفیه و استفاده مجدد از روغن های زائد12 4-  فرآیند تصفیه و بازیابی روغن در کارخانه بهاران شیمی. 19 5-  بررسی کمی و کیفی لجن اسیدی تولیدی در کارخانه بهاران شیمی  24 6-  بررسی روشهای مناسب جهت کاهش پتانسیل آلودگی و دفع مناسب لجن اسیدی   27 7-  مشخص...

ادامه مطلب