بایگانی برچسب ها: بررسی JIT

دانلود پروژه بررسی JIT

دانلود پروژه بررسی JIT

دانلود پروژه بررسی JIT مقدمه: در واکنش به تغییرات بسیاری در ماهیت و حجم رقابت بین المللی ، بسیاری از شرکتها به شیوه های تولید نوین اصولا ً به طور مشابه مبادرت ورزیده اند .این شیوه های نوین به نامهای گوناگونی ملقب شده اند :تولید بدون ضایعات (LP)،درست بموقع (JIT)[2] ، کارخانه در هم تنیده، تولید در سطح جهانی ، مدیریت کیفیت فراگیر (TGM) ، تولید کامپیوتری (CIM) ، تولید لانه زنبوری یا حجره ای (CM) ، و سیستمهای تولید انعطاف پذیر (FMS)[8] . پروژ...

ادامه مطلب