بایگانی برچسب ها: برق گرفتگي شهري از نظر پزشكي قانوني.pdf

مقاله برق گرفتگی شهری از نظر پزشکی قانونی

مقاله برق گرفتگی شهری از نظر پزشکی قانونی

دانلود رایگان مقاله برق گرفتگی شهری از نظر پزشکی قانونی برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی مقدمه: برق گرفتگی –که بدو صورت برق گرفتگی در اثر جریان برق شهری و برق گرفتگی متعاقب برق جوی ( صاعقه زدگی ) دیده میشود یکی از علل عمده مرگهای غیر طبیعی است . اگر مصدوم از آسیبهای حاصله نجات یابد آنرا اصطلاحاُ برق زدگی (۱) می نامیم و اگر عبور جریان از بدن موجب مرگ شود آن را برق گرفتگی (۲) می خوانیم. اینجناب در شماره ۸ مجله وزین قضائی و حقوقی داد...

ادامه مطلب