بایگانی برچسب ها: برنامه تنظيم خانواده

دانلود مقاله سیاست های اجرایی چین در برابر روند رشد جمعیت

دانلود مقاله سیاست های اجرایی چین در برابر روند رشد جمعیت

سیاست های اجرایی چین در برابر روند رشد جمعیت فهرست مطالب مقدمه: ۱ مدل چینی توسعه و پی آمدهایش بر زندگی زحمت کشان ۲ مدل چینی توسعه ۱۴ اصلاح نهادها ۱۵ مدل چینی توسعه ۱۹ چند گانگی الگوهای اقتصادی ۲۳ سیاستهای چین درباره ی مسائل مختلف ۳۶ سیاست های چین : ۳۶ سیاست های چین درباره ی روند رشد جمعیت ۴۱ برنامه تنظیم خانواده ۴۱ جمعیت چین ۴۲ درباره خود کشور چین ۴۳ وسعت چین ۴۳ نتیجه گیری: ۴۶ مقدمه: بشر از آغاز روزهای استقرار مثل در روی زمین با مش...

ادامه مطلب