بایگانی برچسب ها: برنامه ريزي براي ظرفيت

دانلود پروژه رویکرد JIT و تاثیر آن بر فروش و مشتریان

دانلود پروژه رویکرد JIT و تاثیر آن بر فروش و مشتریان

رویکرد JIT و تاثیر آن بر فروش و مشتریان فهرست مطالب مدیریت موجودی چیست؟ ۱ کارآتر شدن برنامه زمان بندی ۱۴ تعیین موجودی مورد نیاز: ۱۶ نقش ذخیره اطمینان: ۱۷ تحویل محصولات: ۱۸ تدارکات: ۱۹ انواع سیستمهای توزیع: ۲۰ فرآیند تعیین احتیاجات ناخالص تا خالص ۲۲ نقطه سفارش فازی- زمانی (TPOP): 22 مرکز توزیع (DRP) سطح سفر ۲۳ نیازهای ناخالص: ۲۳ موجودی در دست و برنامه ریز شده: ۲۳ نیازهای خالص ۲۴ زمان انتظار: ۲۵ مرحله فاز بندی زمان تعدیل زمان انتظار: ۲۵...

ادامه مطلب