بایگانی برچسب ها: برنامه ريزي شهري مقاله

دانلود پروژه برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه برنامه ریزی شهری پپیشگفتار برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار میباشد و محتوای آن به نسبت عمق ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد، بسیار گسترده است. شاید کمتر دانشی را بتوان یافت که اینچنین با رسته های مختلف علمی در ارتباط باشد، از آنها بهره گیرد و در عین حال برای خود رشته ای مستقل باشد. برنامه ریزی شهری یک سیستم است. سیستمی کار عناصر و اجزائی تشکیل گردیده  که با هم در ارتباطند، با هم تداخل دارند و بر یکدیگر تأثیر م...

ادامه مطلب

دانلود مقاله برنامه ریزی شهری

دانلود مقاله برنامه ریزی شهری

دانلود مقاله برنامه ریزی شهری  فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه بررسی قطعه زمین مسکونی (یاخته) تأثیر عوامل کلان بر قطعه بندی زمین: تناسب اجتماعی ۱-   الگوی سکونت ۲-   جمعیت ۳-   خانوار ۴-   اقشار اجتماعی ۵-   گرایشهای سکونت ۶-   وجوه شرعی ۷-   واحد همسایگی تناسب اقتصادی ۱-   اقتصاد ساختمان ۲-   گروههای درآمدی ۳-   قیمت زمین ۴-   هزینه های تأسیسات شهری ۵-   اقتصاد شهری اقلیمی کالبدی ۱-   قواعد و مقررات ۲-   مشخصات زمین ۳-   قطعه بندی مناسب زمین ۳-۱- حرکت افقی ۳-۲...

ادامه مطلب