بایگانی برچسب ها: برگشت از فروش و تخفیفات

دانلود پروژه بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

دانلود پروژه بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد فهرست مطالب تاریخچه محصول. Error! Bookmark not defined. تاریخچه صنعت کارتن سازی.. ۳ تاریخچه شرکت کارتن مشهد. ۴ مقدمه. ۵ چارت سازمانی۵ فصل اول: مشخصات شرکت کارتن مشهد. ۶ وضعیت ماکلیت شرکت… ۸ میزان تولید شرکت… ۸ منابع انسانی شرکت… ۸ حسابرسی.. ۹ تبلیغات… ۹ صادرات… ۱۰ پیش بینی و بودجه بندی.. ۱۱ استانداردهای کسب شده ۱۲ مشتریان اصلی شرکت… ۱۲ فصل دوم: معرفی محصولات تول...

ادامه مطلب