بایگانی برچسب ها: برگ رسید انتقالی بین انبارها

دانلود پروژه مالی صنعت چین چین

دانلود پروژه مالی  صنعت چین چین

دانلود پروژه مالی  صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی فهرست مطالب  تاریخچه فعالیت  1 فعالیت  اصلی شرکت       3  وضعیت  اشتغال  4  توضیح  ساختار  سازمانی  شرکت 4  سرپرست  حسابداری  صنعتی      7 برگ فروش  کالا  یا صورتحساب  فروش  یا فا کتور  فروش          13  سیستم انبارداری           15  تعریف  انبار        15  وضع  طبیعی  انبارها       16  کاردکس نویسان  و پرسنل  دفتری  انبار      20  سایر کارکنان      20 رسید انبار          21  ب...

ادامه مطلب