بایگانی برچسب ها: بزهکار و مسئولیت کیفری

دانلود پروژه بزهکار و مسئولیت کیفری

دانلود پروژه بزهکار و مسئولیت کیفری

بزهکار و مسئولیت کیفری فهرست مطالب بزهکار و مسئولیت کیفری ۱ مفهوم بزهکار ۳ الف) بزهکار و عنصر روانی جرم ۴ ۱- اشخاص طبیعی ۴ ۲- اشخاص حقوقی ۵ ب) بزهکار و عنصر مادی جرم ۱۳ ۱- فاعل ۱۳ ۲- معاون ۲۹ ویژگیهای کلی صورتهای مختلف معاونت در جرم ۴۴ ج) مسؤول کیفری فعل غیر ۶۱ ۱- تمایز اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری از اصل شخصی بودن مجازاتها ۶۴ ۲- صورتهای مختلف مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر ۶۸ ۳- مبانی مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر ۷۱ ۴- شروط تحقق مسؤولیت ...

ادامه مطلب