بایگانی برچسب ها: بزهکار و مسئولیت کیفری

دانلود پروژه بزهکار و مسئولیت کیفری

دانلود پروژه بزهکار و مسئولیت کیفری

بزهکار و مسئولیت کیفری فهرست مطالب بزهکار و مسئولیت کیفری 1 مفهوم بزهکار 3 الف) بزهکار و عنصر روانی جرم 4 1- اشخاص طبیعی 4 2- اشخاص حقوقی 5 ب) بزهکار و عنصر مادی جرم 13 1- فاعل 13 2- معاون 29 ویژگیهای کلی صورتهای مختلف معاونت در جرم 44 ج) مسؤول کیفری فعل غیر 61 1- تمایز اصل فردی بودن مسؤولیت کیفری از اصل شخصی بودن مجازاتها 64 2- صورتهای مختلف مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر 68 3- مبانی مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر 71 4- شروط تحقق مسؤول...

ادامه مطلب