بایگانی برچسب ها: بزه هاي نا معين

دانلود مقاله جرایم مبهم بزه های نا معین

دانلود مقاله جرایم مبهم بزه های نا معین

جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اص...

ادامه مطلب