بایگانی برچسب ها: بورس

دانلود پروژه بورس

دانلود پروژه بورس

دانلود پروژه بورس فهرست مقدمه. 1 سابقه وتاريخچه بورس.. 3 1-بورس کالا.. 6 2-بورس اسعار.. 7 3-بورس اوراق بهادار.. 8 نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد.. 8 نقش بورس از دید سرمایه گذاران.. 11 نقش بورس از دید صادر کنندگان اوراق بهادار.. 15 داد و ستد در بورس اوراق بهادار.. 16 فهرست رسمی بورس.. 17 تابلوی قیمتها.. 18 کارگزاری در بورس اوراق بهادار.. 21 نحوه كار کارگزاران.. 24 بورس اوراق بهادار در ایران.. 25 بورس اوراق بهادار تهران.. 28 سازمان و نحوه ادار...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بورس

دانلود پروژه بورس

بورس فهرست مطالب تاريخچه بورس در جهان 1 نقش بورس در اقتصاد 4 معيارهاي تشخيص ميدان و نحوة فعاليت بورس 7 تأسيس و شكلگيري بورس تهران 8 تاريخچة بورس اوراق بهادار 8 ساختار سازماني بورس اوراق بهادار 10 نحوه فعاليت كارگزاران در بورس 12 جايگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمايه ايران 16 انواع اوراق بهادار 17 عوامل تعيين كنندة نرخ سهام 19 نكات و عوامل مهم در انتخاب اوراق بهادار 21 سرمايه گذاري و سرمايه گذاران 28 فرآيند سرمايه گذار در بورس اورا...

ادامه مطلب