بایگانی برچسب ها: بي اعتمادي به مديريت

دانلود مقاله موانع و چالشهاي تحول اداري

دانلود مقاله موانع و چالشهاي تحول اداري

موانع و چالشهاي تحول اداريدر سطح دستگاههاي اجرايي استان خراسان جنوبي فهرست مطالب  مقدمه. 5 توسعه سازماني. 7 كارگزار توسعه سازماني  8 مهارتها و دانشهاي لازم براي كارگزار توسعه سازماني  9 تحول سازماني. 11 نيروهاي تغيير دهنده سازمان: 11 نيروهاي داخلي. 12 تغييرات تكنولوژيك: 12 ارزشهاي كاري. 12 انفجار در دانسته ها: 13 منسوخ شدن توليدات.. 13 تنوع شغلي: 14 نيروهاي محيطي. 14 رقابت: 14 تقاضاي مصرف كننده: 15 دسترسي به منابع. 15 تغييرات سياسي. 15 رون...

ادامه مطلب