بایگانی برچسب ها: بي اعتمادي به مديريت

دانلود مقاله موانع و چالشهای تحول اداری

دانلود مقاله موانع و چالشهای تحول اداری

موانع و چالشهای تحول اداریدر سطح دستگاههای اجرایی استان خراسان جنوبی فهرست مطالب  مقدمه. ۵ توسعه سازمانی. ۷ کارگزار توسعه سازمانی  ۸ مهارتها و دانشهای لازم برای کارگزار توسعه سازمانی  ۹ تحول سازمانی. ۱۱ نیروهای تغییر دهنده سازمان: ۱۱ نیروهای داخلی. ۱۲ تغییرات تکنولوژیک: ۱۲ ارزشهای کاری. ۱۲ انفجار در دانسته ها: ۱۳ منسوخ شدن تولیدات.. ۱۳ تنوع شغلی: ۱۴ نیروهای محیطی. ۱۴ رقابت: ۱۴ تقاضای مصرف کننده: ۱۵ دسترسی به منابع. ۱۵ تغییرات سیاسی. ۱۵...

ادامه مطلب