بایگانی برچسب ها: تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دانلود مقاله تأثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دانلود مقاله تأثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

تأثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان فهرست مطالب چکیده مقدمه ۱) نور و متغیرهای مربوط به آن: ۲) ابعاد ظاهری کلاس ۳) حرارت و تهویهٔ کلاس ۴) صدا و متغیرهای مربوط به آن ۵) سازماندهی و آرایش کلاس ۶) تجهیزات آموزشی روش تحقیق جامعه و نمونه آماری  ابزار‌های گردآوری اطلاعات ۱) پرسشنامه: ۲) مشاهده: ۳) آزمون پیشرفت تحصیلی تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌های مربوط به سنجش سؤالهای تحقیق بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها مناب...

ادامه مطلب