بایگانی برچسب ها: تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دانلود مقاله تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دانلود مقاله تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان فهرست مطالب چكیده مقدمه ۱) نور و متغیرهای مربوط به آن: ۲) ابعاد ظاهری كلاس ۳) حرارت و تهویهٔ كلاس ۴) صدا و متغیرهای مربوط به آن ۵) سازماندهی و آرایش كلاس ۶) تجهیزات آموزشی روش تحقیق جامعه و نمونه آماری  ابزار‌های گردآوری اطلاعات ۱) پرسشنامه: ۲) مشاهده: ۳) آزمون پیشرفت تحصیلی تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌های مربوط به سنجش سؤالهای تحقیق بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها مناب...

ادامه مطلب