بایگانی برچسب ها: تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری .pdf

پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری

پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد فهرست مطالب چکیده 1 نمودار 12 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم     82 نمودار 13 وضعیت اشتغال افراد مجرم     83 نمودار 14 وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم     84 نمودار 15 میزان درآمد افراد مجرم 85 نمودار 16 میزان درآمد افراد غیر مجرم     86 نمودار 17 وضعیت تحصیلات مجرمین     87 نمودار 18 وضعیت تحصیلات غیر مجرم     88 نمودار 19 نوع جرم ارتکابی 89 نمودار 20 محل ارتکاب جرم 90 مقدمه 2 طرح مسأله     2 س...

ادامه مطلب