بایگانی برچسب ها: تأثیر مهاجرت از لحاظ کمیّت جرایم

پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری

پروژه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری

تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد فهرست مطالب چکیده 1 نمودار 12 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم     82 نمودار 13 وضعیت اشتغال افراد مجرم     83 نمودار 14 وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم     84 نمودار 15 میزان درآمد افراد مجرم 85 نمودار 16 میزان درآمد افراد غیر مجرم     86 نمودار 17 وضعیت تحصیلات مجرمین     87 نمودار 18 وضعیت تحصیلات غیر مجرم     88 نمودار 19 نوع جرم ارتکابی 89 نمودار 20 محل ارتکاب جرم 90 مقدمه 2 طرح مسأله     2 س...

ادامه مطلب