بایگانی برچسب ها: تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار فهرست مطالب مقدمه 5 فصل اول ـ‌تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان 8 مبحث اول ـ‌عامل ورود زيان 9 گفتار اول ـ‌حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي 10 بند اول : مفاهيم 11 1- مفهوم حادثة ناشي از كار 11 2-‌ مفهوم حادثة مربوط به مسير 15 3-‌  مفهوم بيماري‌هاي حرفه‌اي 17 الف ـ قاعدة كلي: 20 ب ـ موارد استثناء: 25 2- حقوق ايران 30 الف ـ واردكنندة زيان شخصي غير از كارفرما و نمايندگان وي باشد: 31 ج-1- مسو...

ادامه مطلب