بایگانی برچسب ها: تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار

دانلود پروژه تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار فهرست مطالب مقدمه ۵ فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان ۸ مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان ۹ گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی ۱۰ بند اول : مفاهیم ۱۱ ۱- مفهوم حادثه ناشی از کار ۱۱ ۲-‌ مفهوم حادثه مربوط به مسیر ۱۵ ۳-‌  مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای ۱۷ الف ـ قاعده کلی: ۲۰ ب ـ موارد استثناء: ۲۵ ۲- حقوق ایران ۳۰ الف ـ واردکننده زیان شخصی غیر از کارفرما و نمایندگان وی باشد: ۳۱...

ادامه مطلب