بایگانی برچسب ها: تئوری های مدیریت شرکت هما

دانلود پروژه تئوری های مدیریت شرکت هما

دانلود پروژه تئوری های مدیریت شرکت هما

تئوری های مدیریت شرکت هما فهرست مطالب فصل اول: کلیات ۱-۱-  مقدمه ۲-۱- تاریخچه شرکت هما فصل دوم: مروری بر سیستم مدیریت مشارکتی ۱-۲-  مقدمه ۲-۲- استفاده از سیستم پیشنهادات ۳-۲- طریقه ارائه پیشنهادها و رسیدگی به آنها … ۴-۲- ترقی و تعالی کارگران … ۵-۲- مهم ترین خصوصیات روش مدیریت مشارکتی … ۶-۲- گروههای کنترل کیفیت … ۷-۲- توضیح لازم درباره گروهها … ۸-۲- پاداش های نقدی و غیر نقدی ۹-۲- سیستم پیشنهادات در گروههای کنترل کیفیت ۱۰-۲- منافع گروه...

ادامه مطلب