بایگانی برچسب ها: تاثير بر رژيم آتش سوزي

دانلود مقاله مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی

دانلود مقاله مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی

مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی فهرست مطالب: مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی.. ۱ مقدمه:.. ۲ ۲- مکانیزم تاثیر بر ساختار جوامع.. ۵ b) تاثیر بر سطوح غذایی بالاتر.. ۸ ۳- مکانیزمهای موثر بر فرآیند های اکولوژی.. ۱۰ a)تاثیر بر چرخه ی عناصر غذایی.. ۱۱ (bتاثیر بر هیدرولوژی.. ۱۴ C) تاثیر بر رژیم آتش سوزی.. ۱۵ ۴- نتیجه گیری ونگرش آینده.. ۱۷ a )جهت گیری آتی.. ۱۹ با اینکه آثار ناشی از ورود گیاهان بیگانه بر ساختار جوامع و فرآیند های اکولوژی...

ادامه مطلب