بایگانی برچسب ها: تاثير بر رژيم آتش سوزي

دانلود مقاله مكانيزم هاي اساسي تهاجم گياهان غير بومي

دانلود مقاله مكانيزم هاي اساسي تهاجم گياهان غير بومي

مكانيزم هاي اساسي تهاجم گياهان غير بومي فهرست مطالب: مكانيزم هاي اساسي تهاجم گياهان غير بومي.. 1 مقدمه:.. 2 2- مكانيزم تاثير بر ساختار جوامع.. 5 b) تاثير بر سطوح غذايي بالاتر.. 8 3- مكانيزمهاي موثر بر فرآيند هاي اكولوژي.. 10 a)تاثير بر چرخه ي عناصر غذايي.. 11 (bتاثير بر هيدرولوژي.. 14 C) تاثير بر رژيم آتش سوزي.. 15 4- نتيجه گيري ونگرش آينده.. 17 a )جهت گيري آتي.. 19 با اينكه آثار ناشي از ورود گياهان بيگانه بر ساختار جوامع و فرآيند هاي...

ادامه مطلب