بایگانی برچسب ها: تاثير بر چرخه ي عناصر غذايي

دانلود مقاله مكانيزم هاي اساسي تهاجم گياهان غير بومي

دانلود مقاله مكانيزم هاي اساسي تهاجم گياهان غير بومي

مكانيزم هاي اساسي تهاجم گياهان غير بومي فهرست مطالب: مكانيزم هاي اساسي تهاجم گياهان غير بومي.. 1 مقدمه:.. 2 2- مكانيزم تاثير بر ساختار جوامع.. 5 b) تاثير بر سطوح غذايي بالاتر.. 8 3- مكانيزمهاي موثر بر فرآيند هاي اكولوژي.. 10 a)تاثير بر چرخه ي عناصر غذايي.. 11 (bتاثير بر هيدرولوژي.. 14 C) تاثير بر رژيم آتش سوزي.. 15 4- نتيجه گيري ونگرش آينده.. 17 a )جهت گيري آتي.. 19 با اينكه آثار ناشي از ورود گياهان بيگانه بر ساختار جوامع و فرآيند هاي...

ادامه مطلب