بایگانی برچسب ها: تاثير بر چرخه ي عناصر غذايي

دانلود مقاله مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی

دانلود مقاله مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی

مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی فهرست مطالب: مکانیزم های اساسی تهاجم گیاهان غیر بومی.. ۱ مقدمه:.. ۲ ۲- مکانیزم تاثیر بر ساختار جوامع.. ۵ b) تاثیر بر سطوح غذایی بالاتر.. ۸ ۳- مکانیزمهای موثر بر فرآیند های اکولوژی.. ۱۰ a)تاثیر بر چرخه ی عناصر غذایی.. ۱۱ (bتاثیر بر هیدرولوژی.. ۱۴ C) تاثیر بر رژیم آتش سوزی.. ۱۵ ۴- نتیجه گیری ونگرش آینده.. ۱۷ a )جهت گیری آتی.. ۱۹ با اینکه آثار ناشی از ورود گیاهان بیگانه بر ساختار جوامع و فرآیند های اکولوژی...

ادامه مطلب