بایگانی برچسب ها: تاثير رطوبت در طرح روسازي‌ها

دانلود مقاله اهمیت روسازی راهها

دانلود مقاله اهمیت روسازی راهها

اهمیت روسازی راهها فهرست مطالب پيشگفتار 0 مقدمه 1 تركها 2 تغييرشكل‌هاي سطح رويه 7 نشست محل كنده كاري شده: 7 گودي مسيرچرخها (شيارشدن): 9 نشست موضعي: 10 خرد وكنده شدنها 11 چاله‌ها: 11 جداشدن دانه‌ها: 12 لغزنده شدن، سطح روسازي 13 رو زدن قير: 13 صيقلي شدن د انه‌ها: 14 خرابي شانه‌ها: 14 خرابي رويه‌هاي آسفالت سطحي: 15 مرمت و بهسازي 15 مرمت خرابي‌هاي روسازي: 16 پركردن چاله‌ها: 16 روكش آسفالتي: 17 تاثير عوامل جوي 18 تورم در اثر يخبندان 19 ...

ادامه مطلب