بایگانی برچسب ها: تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

دانلود پایان نامه تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

دانلود پایان نامه تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 13 1-2- بیان مسئله 18 1-3- اهمیت ضرورت تحقیق 21 1-4- اهداف تحقیق 23 1-5- فرضیات تحقیق 23 1-6- تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 23 فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش 2-1 مفاهیم نظری 33 2-1-1- تعریف خود 33 2-1-2- “خود” در دیدگاههای مختلف روان شناختی 36 2-1-3- تصویر خود و پدیدآئی آن 39 2-1-4- تصویر ذهنی 43 2-1-5- خود پنداره و تصویر بدنی ...

ادامه مطلب