بایگانی برچسب ها: تاريخچه بهداشت و سلامت رواني

مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست

مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست

مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست فهرست مطالب چکیده هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روان در بین زنان با سرپرست و بدون سر پرست حدود سنی ۳۵ ساله شهرستان رشت است که جامعه آماری مشخص شده عبارتند از زنان دارای شوهر و بدون شوهر که طبق آمار بدست آمده از اداره ثبت احوال از بین ۱۲۰۰۰ زن حدود سنی ۳۵ سال و مشخص کردن آمار زنان بی سرپرست و با سرپرست ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش این آزمودنیها پرسش نامه سلامت عمومی گلدنبر...

ادامه مطلب