بایگانی برچسب ها: تاريخچه بهداشت و سلامت رواني

مقايسه سلامت رواني زنان با سرپرست و بدون سرپرست

مقايسه سلامت رواني زنان با سرپرست و بدون سرپرست

مقايسه سلامت رواني زنان با سرپرست و بدون سرپرست فهرست مطالب چكيده هدف از تحقيق حاضر مقايسه سلامت روان در بين زنان با سرپرست و بدون سر پرست حدود سني 35 ساله شهرستان رشت است كه جامعه آماري مشخص شده عبارتند از زنان داراي شوهر و بدون شوهر كه طبق آمار بدست آمده از اداره ثبت احوال از بين 12000 زن حدود سني 35 سال و مشخص كردن آمار زنان بي سرپرست و با سرپرست 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و جهت سنجش اين آزمودنيها پرسش نامه سلامت عمومي گلدن...

ادامه مطلب