بایگانی برچسب ها: تاریخچه صنعت برق در ایران.doc

دانلود پروژه تاریخچه صنعت برق در ایران

دانلود پروژه تاریخچه صنعت برق در ایران

تاریخچه صنعت برق در ایران در سال 1283هجري شمسي با نصب يك ژنراتورKW400 توسط حاج امين الضرب در خيابان چراغ برق تهران استفاده از انرژي الكتريكي به صورت يك سيستم در ايران آغاز شد.تا سال 1338 تنها نيرو گاه ديگر به ظرفيتهاي mw6,mw8,mw2,mw1مورد بهره برداري قرار گرفتند .در سال 1338نيروگاه طرشت با 4واحد توربين بخار وتوليد جمعا mw50به عنوان اساسي ترين منبع توليد قدرت در ايران به شمار مي رفت. با تشكيل وزارت آب وبرق  درسال 1343 كه مجددا به وز...

ادامه مطلب