بایگانی برچسب ها: تاُثير عامل اقتصاذي در بوجود آمدن بزهكاران

دانلود پروژه بزهکاری و علل و انگیزه های آن

دانلود پروژه بزهکاری و علل و انگیزه های آن

بزهکاری و علل و انگیزه های آن   فهرست مطالب بزهکاری و علل و انگیزه های آن ۱ ۱ـ مقدمه ۱ سوالات پروژه حاضر عبارتند از : ۸ ۳ـ اهمیت مسأله : ۹ هدفهای مطالعه : ۱۴ ۵- پیش فرضها – حدود مطالعه و محدودیتها : ۱۶ تعریف بزهکاری: ۱۸ آغاز تحقیقات علمی : ۲۳ تاریخچه بزهکاری : ۲۷ علل و عوامل مؤثر در بزهکاری : ۳۲ عوامل ذاتی و فردی ۳۵ عوامل ذاتی غیر ارثی: ۳۹ الفـ ـ عوامل مربوط به دوران حاملگی: ۳۹ ۲ـ سوء تغذیه ۴۰ ۷ـ تأثیر تشعشعات رادیو اکتیو: ۴۲ ب ) عوامل ...

ادامه مطلب