بایگانی برچسب ها: تجربیات مدون تدریس دبیر زیست

دانلود تجربیات مدون تدریس دبیر زیست شناسی

دانلود تجربیات مدون تدریس دبیر زیست شناسی

تجربیات مدون تدریس دبیر زیست شناسی مقدمه تدریس به معنای ساده، یعني سخنراني یک معلم براي تعداد زیادي دانش آموز. این باور ریشه در قرون وسطی دارد. در زما نهای گذشته وقتي کتابی کمیاب مي شد، این احساس در معلم به وجود مي آمد که بهتر است دانش خود را در قالب سخنراني و خطابه منتشر کند؛ اما به تدریج با پیشرفت فناوری و تغییر یادگیرنده، نیاز به تغییر در رو شهای آموزشی احساس شد. امروزه آموزش زیست شناسي با چالشهای بسیاری روبه رو است. از جملة این چا...

ادامه مطلب